Защита на лични данни


Защита на личните ви данни

Когато използвате формуляра за контакт, достъпен на интеренет страницата recycleartacademy.bg,

 Recycleartacademy.bg събира и обработва вашите лични данни. ecovarna.info означава следното сдружение, администратор на лични данни: Фондация “Академия за рециклиращо изкуство”, със седалище с.Рудник,обл.Варна,общ.Д.Чифлик  и адрес на управление България, Варна , ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ №32. Вашите лични данни се обработват с цел осъществяване на комуникация между вас и recycleartacademy.bg чрез интеренет страницата recycleartacademy.bg.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ относно съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679, при използване на интернет страницата recycleartacademy.bg.

В съответствие с Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, с настоящия Информационен лист Ви предоставяме информация, касаеща обработването на Вашите лични даннипри използването на интернет страницата recycleartacademy.bg.

Моля, запознайте се внимателно със съдържанието!

При въпроси, не се колебайте да се обърнете към съответните лица чрез посочените по-долу методи за връзка. 

Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Следното лице имат качеството на администратор на лични данни:

Фондация“Академия за рециклиращо изкуство”, със седалище с.Рудник,обл.Варна,общ.Д.Чифлик  и адрес на управление България, Варна , ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ №32. Телефон за контакт: +359 884905063

Наричано по-долу в този документ recycleartacademy.bg.

 

С каква цел и на какво основание recycleartacademy.bg обработва личните Ви данни?

Recycleartacademy.bg обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на recycleartacademy.bg, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и recycleartacademy.bg  чрез нашата интернет страница.

Обработването на личните Ви данни е задължително, за да може да се свържете с recycleartacademy.bg  чрез нашата интернет страница. В случай че откажете личните Ви данни да бъдат обработени, recycleartacademy.bg  няма да може да осъществи комуникация с Вас чрез интернет страница си.

 

Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Обработваните данни се предоставят само на по-долу споменатите получатели след предоставени гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, съответстващи на изискванията на българското и европейското законодателство.

Всеки един от съвместните администратори по-горе би могъл да предоставя лични данни в конкретни случаи на:

държавни и общински органи с цел изпълнение на законите на страната или при изпълнение на законно издадени заповеди и искания за съдействие;

доставчици на услуги по съхранение на информация (електронна поща и клауд услуги), както и по поддръжка на софтуерните системи на Фондацията;

адвокати, адвокатски дружества и юридически консултанти, с цел изясняване на въпроси от трудово, социално и друго правно естество, възникнали в хода на изпълнение на задълженията на администратора.

За какъв период се обработват личните ми данни?

Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалнотооснование (или цел) за обработването им.

 

Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране?

Recycleartacademy.bg  не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.

 

Има ли намерение recycleartacademy.bg да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация?

ecovarna.info не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани.

 

Какви права имам като ползвател на интернет страницатана recycleartacademy.bg ?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на:

Информираност и достъп до личните Ви данни–имате право да знаете какви Ваши лични данни обработва ecovarna.info, както и право да поискате и да получите достъп до личните Ви данни, на удобен носител и в разбираем формат;

Коригиране – ако данните са неточни, можете да поискате същите да се редактират;

Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) – след искане от Ваша страна, recycleartacademy.bg  може да изтрие личните Ви данни, като това право би могло да бъде ограничено с оглед спазване на законови задължения за съхранение на информация или на база легитимен интерес от страна на ecovarna.info.

Ограничаване на обработването – доколкото това е възможно с оглед на конкретната ситуация и законовите изисквания;

Възражение спрямо обработването на Ваши лични данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако те се обработват въз основа на легитимния интерес на recycleartacademy.bg ;

Право на защита по съдебен или административен ред – ако мислите, че правата Ви по Регламента са били нарушени, можете да подадете оплакване пред Комисията за защита на личните данни.

 

Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени?

В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към:

Лице за контакт: Наталия Николова
Ел.поща:
natalinko@gmail.com
тел: +359
884905063
Фондация”Академия за рециклиращо изкуство” (
recycleartacademy.bg ), гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ №32.

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, 02/91-53-555, 02/91-53-519
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg