Общи условия за ползване

Общи условия

Общи условия за ползване на услугите на онлайн магазин на recycleartacademy.bg

Внимателно прочетете тези условията преди да използвате уебсайта. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Фондация„Академия за рециклиращо изкуство“ – от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн recycleartacademy.bg  и поддомейните му (наричани за краткост Уебсайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги  предлагани от Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“ (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на recycleartacademy.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“ е фондация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписана в Търговския регистър на Република България, със седалище: с. Ръдник,Обл.Варна,общ.Д.Чифлик ; Булстат: 206052251.

 1. Условия за използване на уебсайт recycleartacademy.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и уебсайтът се предоставят „във вида, в който са“, както и че Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уебсайта. В случай, че използването на този уебсайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва уебсайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  само предоставя информацията на уебсайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уебсайта вследствие на експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 1. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на уебсайта, Потребителят се съгласява:
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  има право да закрие и/или изтрие информацията за регистрирания от него профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Фондация„Академия за рециклиращо изкуство“  уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 1. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Фондация„Академия за рециклиращо изкуство“

Личните данни на потребителите се събират и обработват само и единствено за целите на този уебсайт и дейността на Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  в обществена полза. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.

С въвеждане на личните данни от страна на потребителите в процеса на регистрация и извършване на полупка същите дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на трети лица във връзка с целите на уебсайта – доставчици на онлайн разплащания, куриери и др. подизпълнители, както и за предоставянето им на трети лица – партньори на Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“, във връзка с благотворителни кампании и дейности, свързани с основния предмет на дейност на организацията в обществена полза.

Потребителите се съгласяват при въвеждане на адреса на електронната си поща да получават съобщения във връзка с посочените по-горе кампании и дейности, което се третира като „директен маркетинг”.

Всеки потребител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да получи уведомление преди първо използване на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  извършва проверка за отказа на дадения от потребителя телефонен номер за контакт с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.

 1. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят може да регистрира профил с имейл и парола за достъп до всички услуги на Recycleartacademy.bg.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своя имейл и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват чрез регистрирания от него профил.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“ за всяко неоторизирано използване на неговия профил и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  автоматично ще изпрати имейл съобщение, съдържащо линк за промяна на паролата.

Фондация„Академия за рециклиращо изкуство“ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 1. Поведение на потребителите

Потребителите декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин – печатен, електронен и други намиращите се в него материали, освен по начините, допустими от законите или условията на уебсайта.

Потребителите се задължават да не премахват наличните указания за авторско право, търговските марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната собственост, поставени от издателите на уебсайта върху произведенията.

Използвайки уебсайта, Потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез уебсайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва recycleartacademy.bg, за да:
а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание, предавано чрез уебсайта;
е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост („Права“) на която и да е страна;
з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;
и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на уебсайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
к) да пречи за предоставяне на услугите на уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с уебсайта;
л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“ си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до уебсайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях

Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“  дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” или на трети лица, свързани пряко или коствено с материалите на уебсайта. Не се разрешава материалите на този уебсайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет уебсайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този уебсайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство „си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” и лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този уебсайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

С публикуване на информация в уебсайта потребителят декларира, че е носител на авторските ѝ права и предоставя безвъзмездно правото на Фондация „Академия за рециклиращо изкуство”   да я разпространява на страниците на уебсайта, както и в други материали, свързани с recycleartacademy.bg.

Всички предлагани от Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

 1. Препратки от и към recycleartacademy.bg

Собствениците на уебсайтове и страници извън ecovarna.info имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на ecovarna.info при следните условия:
а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието ѝ, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
б) не трябва да отваря страницата от
recycleartacademy.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на recycleartacademy.bg;
в) не трябва да посочва явно или неявно, че
recycleartacademy.bg препоръчва него и/или продуктите му;
г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на
recycleartacademy.bg;
Със създаването на препратка към ecovarna.info собственикът на уебсайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на
recycleartacademy.bg.
Собствениците на уебсайтове и страници извън
recycleartacademy.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на ecovarna.info към уебсайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от recycleartacademy.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв уебсайт е изцяло оговорност на потребителя.

 1. Представяни стоки и услуги на уебсайт recycleartacademy.bg

В страницата на всяка стока, представена в уебсайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока може да има възможност Потребители на уебсайта да дават оценки, касаещи дадената стока. Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“  не е обвързано по никакъв начин с тези оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:
а) Съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;
в) Самата стока е носител на информация на английски език, например книги, музика и филми на английски език.

Всички посочени на уебсайта цени са в лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите.
В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена, се начислява цена за доставка. Цената за доставка е една и съща за всяка направена поръчка с адрес в България, независимо от нейната големина.

Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Фондация „Академия за рециклиращо изкуство”  не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 1. Закупуване на стока и/или услуга, представена в recycleartacademy.bg

След регистрацията си на уебсайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им и начина за тяхното заплащане.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на уебсайта потребителят влиза в договорни отношения с Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена при нейното потвърждаване, следвайки инструкциите в уебсайта.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“ има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал. 2 от ЗЗП.

 1. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката. Цената на доставка е 5 лв. До офис на куриерска фирма „Еконт“ или „Спиди” за територията на цялата страна, независимо от броя на поръчаните продукти и 6,50 лв. до адрес. Начислява се към сумата на поръчката. Цената за доставка се актуализира с промяна на тарифите за доставка на куриерските фирми „Еконт“ или „Спиди”
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

 1. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

12. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена.

При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването ѝ, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят сте упражнил правото си на отказ.

 1. Други

Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ecovarna.info е свързан с тази мрежа, Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” не гарантира, че потокът информация към и от
recycleartacademy.bg  няма да бъде следен и записван от трети страни.
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” управлява този уебсайт от офиса си във Варна, България. Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” не декларира, че материалите или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Фондация „Академия за рециклиращо изкуство”  не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Препратка към последния вариант на условията може да се види по всяко време във футъра на
recycleartacademy.bg.
При използване услугите на Фондация „Академия за рециклиращо изкуство” потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА RECYCLEARTACADEMY.BG С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБСАЙТ RECYCLEARTACADEMY.BG (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Офисът на recycleartacademy.bg сe намира на:
Адрес: България, гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров 32“
Тел.: +359 884905063
Телефонната линия е отворена в работни дни от 10:00 до 16:00 ч. През останалото време
може да ни пишете на имейл:natalinko@gmail.com

Последна актуализация на 16.07.2021 г.